1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług płatnych w formie abonamentów na stronie Pomyslnasex.pl
2. Płatny Abonament i związane z tym przywileje dostępne są wyłącznie dla Użytkowników PREMIUM zarejestrowanych w Serwisie i zalogowanych, którzy wykupili dostęp do danego Abonamentu zgodnie z określoną niniejszym regulaminem procedurą oraz cennikiem zawartym na stronie: http://pomyslnasex.pl/pakiety-cenowe/ oraz http://pomyslnasex.pl/roznice-miedzy-kontem-premium-a-zwyklym/
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Pomyslnasex.pl
4. Wykupienie Abonamentu może wiązać się z uzyskaniem możliwości korzystania z dodatkowych funkcji w różnych częściach Portalu, które nie są dostępne dla Użytkowników, którzy nie wykupili Abonamentu. Podczas korzystania z tych części należy jednak pamiętać, iż przepisy dla nich właściwe obowiązują także Użytkowników, którzy Abonament wykupili, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 28 października 2015 roku.
6. Abonamenty Premium można wykupić, składając zamówienie poprzez stronę: http://pomyslnasex/pakiety-cenowe
7. Aby wykupić Abonament Premium w portalu Pomyslnasex.pl należy:
A. Udać się na stronę: http://pomyslnasex/pakiety-cenowe
. B. Wybrać odpowiednią długości trwania abonamentu za pomocą przycisku “KUP TERAZ”, a następnie:
B.2. Zalogować się do swojego konta użytkownika używając loginu oraz hasła podanego podczas rejestracji.
B.3. Potwierdzić wybór długości trwania usługi w oknie dialogowym.
B.4. Następnie potwierdzić swój wybór za pomocą przycisku “Zamawiam Abonament i płacę”
B.5. Wybrać odpowiednią metodę płatności:
B.5.1. Transferuj
B.6. Fakultatywnie: wypełnić dane niezbędne do faktury.
B.7. Zaakceptować treść Regulaminu abonenckiego, Regulaminu Pomyslnasex.pl oraz Polityki prywatności
B.8. Zaakceptować całą transakcję za pomocą przycisku “Akceptuję”
8. Za zamówienie Abonamentu zapłacić można: przelewem lub kartą płatniczą poprzez system Transferuj (w przypadku braku konta internetowego lub karty płatniczej można także wydrukować druk przelewu z numerem konta, na które należy uiścić należność).
9. Zamówienia realizowane są automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień następuje po zaksięgowaniu przelewu lub płatności kartą.
10. Faktura VAT wystawiana jest dla klientów, którzy w momencie składania zamówienia lub do trzech miesięcy (dla osób indywidualnych), lub 7 dni (dla firm) od daty złożenia zamówienia zaznaczyli chęć otrzymania jej.
11. Zamówienie możne zostać anulowane przez Użytkownika do momentu dokonania płatności.
12. W przypadku braku płatności za zamówienie w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia go, zostaje ono odrzucone.
13. Wszystkie podawane na wymienionych stronach ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażonymi w polskich złotych, nie uwzględniającymi jednak rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone.
14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim
15. Po dokonaniu formalności związanych z dokonaną w sposób odpowiedni dla danego Abonamentu opłatą Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnych usług Portalu. Pełna funkcjonalność abonamentu będzie dostępna po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.
16. Abonament jest aktywny przez okres, za jaki zostały wniesione opłaty. Rozpoczęcie korzystania z usług rozpoczyna się w chwili aktywacji Abonamentu. Po upływem opłaconego okresu, o ile nie zostanie uiszczona opłata na kolejny okres, dostęp do zamkniętych części serwisu i inne usługi zostaną wstrzymane.
17. Posiadacz abonamentu jest uprawniony do korzystania z niego jedynie osobiście. Dla celów bezpieczeństwa należy pamiętać, aby indywidualny “login” oraz “hasło” nie zostały udostępnione osobom trzecim.
18. Z Abonamentu może korzystać tylko jego posiadacz, używając go tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. W przypadku korzystania jednocześnie przez dwie lub więcej osób do posiadacza Abonamentu zostanie wysłane ostrzeżenie o naruszeniu Regulaminu. W przypadku kolejnego naruszenia zasad korzystania z Abonamentu podlega on unieważnieniu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Pomyslnasex. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi. Abonamenty wygasają także wskutek zastosowania przez Pomyslnasex sankcji za naruszenia Regulaminu Pomyslnasex lub Regulaminów Abonenckiego, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z Abonamentu, tj. w szczególności sankcji usunięcia konta Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Pomyslnasex. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi.
19. Zakończenie korzystania z Abonamentu może nastąpić zarówno poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji, jak i poprzez usunięcie konta.
20. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji, po rozpoczęciu korzystania z Abonamentu okres wypowiedzenia wynosi minimum 30 dni, jednak nie wcześniej niż na koniec miesiąca kalendarzowego (chyba że Abonament ma wygasnąć przed upływem 30 dni, wówczas okres wypowiedzenia jest równy liczbie dni, które pozostały do końca okresu, na który został wykupiony Abonament), po czym następuje zwrot części opłat wykraczających poza okres wypowiedzenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zostać przesłane w formie pisemnej listem poleconym na adres EXPERT.
21. Usunięcie konta w przypadku posiadania wykupionego Abonamentu oznacza zakończenie świadczenia zarówno usługi płatnej, jak i bezpłatnej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
22. Jeżeli z winy Pomyslnasex Użytkownik PREMIUM nie będzie mógł korzystać z określonych części Serwisu przez następujący po sobie okres kolejnych 24 godzin, wówczas Pomyslnasex przedłuży opłacony okres wykupionego Abonamentu o czas, w którym korzystanie nie było możliwe.
23. Ceny i zakres Abonamentów mogą ulec zmianie. Osoby, które nabyły Abonament nie będą musiały uiszczać żadnych dodatkowych płatności za okres, za jaki opłata została wniesiona. W przypadku zmiany zakresu świadczeń w ramach wykupionego Abonamentu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.