Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
A: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CHILI IT EXPERT FILIP SOKOŁOWSKI z siedzibą w WROCŁAWIU, ul. ZWYCIĘSKA 29/3, kod pocztowy 53-033, adres e-mail: kontakt@pomyslnasex.pl
B: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Dane nie zostaną przekazane innym podmiotom/osobom/firmom.
C: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej
D:Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
E:Należy pamiętać, że informacje jak nick i zdjęcie profilowe pojawią się na profilu, który może być oglądany przez innych użytkowników. Profil można w każdej chwili zedytować.
 

1. Tekst ten (dalej zwanym Regulaminem) jest Regulaminem Portalu “Pomyslnasex.pl” (dalej zwanego Pomyslnasex.pl).
2. Portal jest prowadzony i nadzorowany przez Administratora.
3. Osoba, która zdecydowała się zarejestrować na Pomyslnasex.pl jest formalnie nazywana “Użytkownikiem” portalu.
4. Osoba, która zdecydowała się na wykupienie pakietów abonenckich jest formalnie nazywana “Użytkownikiem Premium” portalu.
5. Właścicielem serwisu jest Expert Filip Sokołowski zwany dalej “Właścicielem”.
6. Użytkownik Premium podlega pod Regulamin na takich samach zasadach jak Użytkownik. Wyjątek mogą stanowić szczególne zapisy w tym regulaminem oraz w REGULAMINIE ABONENCKIM
7. Fantazje seksualne występujące na Pomyslnasex.pl będą dalej zwane “zadaniami”.
6. Skrypt odpowiedzialny za losowanie zadań będzie dalej zwany “Grą erotyczną”
8. Osoba, która zarejestruje się na Pomyslnasex.pl automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Pomyslnasex.pl jest portalem erotycznym przeznaczonym tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich (minimum 18 lat) i jest poświęcony
urozmaiceniu życia seksualnego po przez wykonywanie zadań.
-Zadania, czyli fantazje seksualne nie mają charakteru obowiązkowego.
-Nie wykonanie zadania, nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych oraz nie będzie przyczyniać się do roszczeń od strony Właściciela.
-Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody materialne, fizyczne lub inne powstałe w wyniku wykonywanie zadań.
8. Użytkownik ma prawo:
-Korzystać z gry erotycznej w wersji ograniczonej przez Administratorów Pomyslnasex.pl
-Publikować zdjęcie profilowej na swoim profilu z zastrzeżeniem, że posiada do nich prawa autorskie oraz nie zdjęcia nie łamią żadnych przepisów prawnych.
-Usunięcia zdjęć profilowych.
-Przeglądać oraz oceniać zadania dodane przez Użytkowników Premium/Administratorów znajdujących się w poczekalni.
-Prowadzić dyskusje na temat zadań dodanych przez Użytkowników Premium/Administratorów znajdujących się w poczekalni z zastrzeżeniem, że dyskusja będzie na kulturalnym poziomie. Dyskusja nie może obrażać osób trzecich lub bezpośrednio zainteresowanych dyskusją.
-Zmieniać/Modyfikować swoje dane.
-Usunąć swój profil.
9. Użytkownik Premium ma prawo:
-Korzystać z gry erotycznej w pełnej wersji
-Dodawać zadania, które będą widoczne w Poczekalni dla Administratorów oraz innych Użytkowników/Użytkowników Premium.
-Dodawać zadania, które będą widoczne dla niego oraz Administratorów Pomyslnasex.pl
-Szczegółowe zapisy dotyczące Użytkownika Premium zawarte są w REGULAMINIE ABONENCKIM
10. Użytkownik nie ma prawa:
-Publikowania cudzych zdjęć.
-Publikowania zdjęć z osobami poniżej 18 roku życia, pornograficznych, przedstawiających stosunki seksualne, zdjęć na których występują zwierzęta oraz pojawia się przemoc, zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Administrator nie będzie akceptować (zatwierdzać do publikacji) w/w zdjęć. -Łamania prawa polskiego na łamach Pomyslnasex.pl
-Żądania od Administratora Pomyslnasex.pl, aby zmienił/usunął tekst krytyki (czyli komentarz), skierowanej pod adresem Twojego/obcego zdjęcia chyba że tekst ten narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
-Żądania od Administratora Pomyslnasex.pl, aby zmienił/usunął Twoje/obce zdjęcie dodane do bazy Pomyslnasex.pl
-Publikować treści zabronione przez prawo, wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), obraźliwe, naruszające prawa serwisu (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) lub innych osób (art. 23 i 43 Kodeksu cywilnego), albo naruszające zasady współżycia społecznego.
-Reklamowania stron internetowych, firm, produktów, usług, oferowania wysyłki filmów i zdjęć w zamian za doładowanie kont pre-paid lub w zamian za inne korzyści materialne, na łamach portalu Pomyslnasex.pl, tj. w publikowanych danych, komentarzach, wpisach do księgi gości, blogach, prywatnych wiadomościach, wykrzyknikach itp. [Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r (Dz.U. nr 144, poz. 1204) ]
-Pisania komentarzy i publikowania zdjęć, które nawołują do szerzenia nienawiści, ksenofobii lub konfliktów między narodami i/lub innymi grupami społecznymi.
11. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Pomyslnasex.pl z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez użytkownika, użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
12. Pomyslnasex.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
-stratę danych.
-uszkodzenie danych.
-modyfikację danych przez osoby trzecie.
13. Administrator ma pełne prawo do:
-skasowania danych, bez ostrzeżenia i wyjaśnienia
-wyłączenia serwera o każdej porze dnia, miesiąca, roku
-modyfikacji danych
-wykluczenia użytkownika z portalu Pomyslnasex.pl, poprzez skasowanie jego konta i danych (w przypadku posiadania konta PREMIUM
Administrator zobowiązuje się do zwrotu należności za wykupiony i niewykorzystany okres trwania tej usługi, wyjątek stanowi tutaj punkt 16 Regulaminu)
-tymczasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Pomyslnasex.pl użytkownikowi
-całkowitego usunięcia fotografii lub wykluczenia jej z głównej galerii
-Administrator może usunąć zdjęcie / komentarz bez podawania przyczyny.
14. Zgodnie z Regulaminem Administrator Pomyslnasex.pl może bez ostrzeżenia i wyjaśnienia całkowicie usunąć lub wymoderować fotografię użytkownika, a w szczególności taką która:
-łamie Regulamin portalu
-przedstawia elementy wulgarne, stosunki płciowe, stosunki ze zwierzętami, przedstawia osoby poniżej 18go roku życia itp.
-nie spełnia podstawowych wymagań technicznych
-jest kiepskiej jakości,
-posiada szpecące elementy (naniesione niechlujnie napisy, daty, adresy stron WWW, przesadne ozdobniki w formie ramek itp.)
-w opisie posiada adres(y) WWW reklamujące inne serwisy internetowe.
-której autor zostanie zablokowany.
15.Zgodnie z Regulaminem Administrator Pomyslnasex.pl może bez ostrzeżenia i wyjaśnienia usunąć komentarz użytkownika, a w szczególności taki który:
-łamie Regulamin portalu
-zawiera niedozwolone treści,
-obraża innych lub jest wulgarny
16. Jeżeli użytkownik wykupił status Użytkownika Premium i jego konto zostało zablokowane, skasowane przez Administratora lub skasowane samodzielnie przez użytkownika, opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
17. Administrator Pomyslnasex.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji technicznych, handlowych i reklamowych na adresy e-mail użytkowników, chyba że użytkownik zaznaczył w ustawieniach profilu, że nie życzy sobie otrzymywania treści reklamowych, wtedy taka wiadomość nie będzie dostarczana.
18. Portal Pomyslnasex.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści regulaminu.
19. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w punkcie 20, użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między portalem Pomyslnasex.pl użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika. 20. Konto Użytkownika nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania w portalu może zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
21. Pozostałe usługi i opłaty zawarte są w Regulaminie abonenckim
22. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność portalu, płatnej usługi o nazwie Użytkownik Premium (szczegóły usługi opisane są w Regulaminie Abonenckim).
23. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu. 24. Prawo autorskie
-Właściciel portalu nie jest właścicielem opublikowanych danych. Właścicielem opublikowanych danych jest osoba mająca dostęp do konta, którego login jest jednocześnie podpisem wprowadzonych danych do systemu Pomyslnasex.pl
-Publikując zdjęcie na Pomyslnasex.pl, użytkownik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line.
-Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach które publikuje, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet. -Publikacja danego zdjęcia na Pomyslnasex.pl jest równoznaczna ze zgodą autora na zamieszczenie jego zdjęcia w tym portalu.